Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2017

agonya
Rozrywa od środka. Tak po prostu. Najpierw jesteś trochę roztrzęsiony, następnie telepie Cię całego, aż w nocy, gdy sen na Ciebie spadnie umierasz. Rozrywa Cię na strzępy od wewnątrz i już nigdy nie budzisz się taki sam. To pierwszy krok do auto-ewolucji.
No dalej, teraz Ty. Ewoluuj.
— agonya

April 10 2017

agonya
On umarł. Teraz ja tu rządzę.

March 14 2017

6478 13a7

OMFG ;-;

Reposted fromcrispybones crispybones
agonya
1238 d601
Reposted fromkrzysk krzysk viacrispybones crispybones

March 04 2017

agonya
- wiesz, kto Cię kocha najbardziej na świecie?
- wiem, Ty. A Ciebie?
- nie wiem
- też Ty

February 19 2017

agonya
4323 d40c
agonya
4330 4484
agonya
4332 473f
agonya
4360 bc25
agonya
1268 0400
Reposted fromkotowate kotowate viaimbirimbir imbirimbir
agonya
1085 df71 500
Reposted fromrealytruth realytruth viaimbirimbir imbirimbir
agonya
4000 ca21
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl